CONDITIONS OF USE

GENEREAL CONDITIONS OF USE FOR SALES AND DELIVERIES

Art. 1. OFFERS

Al onze offertes zijn vrijblijvend en behoudens verkoop. Bestellingen worden slechts definitief

na toezending van ons verkoopskontrakt. Alle afspraken en condities getroffen tussen

klanten en onze medewerkers of agenten, zijn voor ons slechts bindend na onze schriftelijke

bevestiging. Geen annulatie van de bestelling is toegelaten tenzij met ons schriftelijk

akkoord.

Art. 2. DELIVERIES

Alle leveringen gebeuren af fabriek B-9050 Gentbrugge

Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering opgegeven en zonder verbintenis van

onzentwege, behoudens bijzondere beschikking op het verkoopskontrakt. In geen enkel

geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor vertraging voortspruitend uit toeval of

overmacht, zoals, bij wijze van voorbeeld en niet beperkend opgesomd : algemene of

gedeeltelijke staking of lock-out, ook bij leveranciers, onlusten van elke aard, ongevallen,

machinebreuk, gebrek aan transportmiddelen of materiaal, brand, epidemies enz.

Art. 3. SHIPMENTS

Alle goederen reizen op risico van de koper, zelfs indien het vervoer door onze zorgen

geschiedt en zelfs indien wij eventuele vracht- en bijkomende kosten ten onze laste zouden

nemen. Verzendingen worden slechts door onze verzekerd op rekening van en op uitdrukkelijk

verzoek van de koper volgens schriftelijke en nauwkeurige opdracht.Vanaf de verkoop

is het risico steeds voor de koper.

Art. 4. COMPLAINTS

Bezwaren of klachten worden niet aanvaard indien zij niet binnen de acht dagen na de verkoop

of de levering en bij aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden. Geen goederen,

voorwerp der klacht, zullen zonder onze geschreven toelating mogen teruggestuurd

worden. Geen enkele klacht zal aanvaard worden nadat de goederen door de koper of door

derden werden bewerkt, behandeld of hersteld. De goederen waarvoor een klacht hangende

is, moeten onaangeroerd ter bestemming ter bezichtiging blijven. De koper heeft bewaarplicht.

Indien de koper over de goederen of een gedeelte ervan beschikt, geldt de volledige

levering als aangenomen.

Art. 5. RETENSION OF PROPERTY

Onverminderd 's kopers risico met betrekking der goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht

op de geleverde goederen voor, tot volledige betaling van de prijs.

De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke

verliezen bij wederverkoop.

Art. 6.WARRANTY

De waarborg op de door de verkoper geleverde goederen beperkt zich tot de waarborg die

aan hem wordt toegekend door de fabrikant van de goederen.

In geval van aanvaarde klacht beperkt deze waarborg zich enkel tot eenvoudige omwisseling

van de stukken die fabricatie-fouten vertonen ; geen enkele terugbetaling, vergoeding

of schadeloosstelling ook niet voor de kosten der vervanging zullen kunnen in rekening

gebracht worden.

Art. 7. PAYMENT

Al onze facturen zijn contant betaalbaar te B-9820 Merelbeke, tenzij voorafgaandelijk en

schriftelijk anders werd overeengekomen.

Elke factuur die niet betaald wordt op haar vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande

ingebrekesteling een intrest afwerpen gelijk aan de op het ogenblik van uitgifte van

de factuur geldige discontovoet van de Nationale Bank van België, verhoogd met 3 %.

Bovendien zal eik factuurbedrag dat niet op zijn vervaldag betaald wordt van rechtswege en

zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15 %, met een minimum van 150 Euro ten

titel van schadevergoeding bij algemeen akkoord tussen partijen aldus vastgesteld voor het

nadeel door ons geleden ten gevolge van laattijdige uitvoering der betaalverplichting. Bij niet

betaling van een factuur op haar vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling,

alle andere, zelfs niet vervallen factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar.Wij behouden

ons het recht voor wanneer wij zulks wenselijk achten en zelfs na gedeeltelijke verzending

van een order, vanwege de koper de door ons nuttig geachte waarborgen te eisen

met het oog op een goede uitvoering der aangegane verbintenissen door de koper. De weigering

hieraan te voldoen, verleent ons het recht de verkoop voor het geheel of voor een

gedeelte, ten nadele van de koper te verbreken.

Art. 8. ORDER OP AFROEP

Het contract vormt een ondeelbaar geheel, zelfs indien de levering bij gedeelten moet

geschieden, dwz. dat orders met afroep in hun totaliteit moeten afgenomen worden door de

koper, ten laatste op de dag waarop de laatste afroep plaats moet hebben. Van de data van

afroep van levering kan niet afgeweken worden. De koper kan geen uitvoering eisen eens de

voorziene afroepdata verstreken zijn. Een gedeeltelijke afroep of een afroep na verstreken

afroeptermijn, geeft aan de verkoper het recht, mits het verzenden van een aangetekende

brief, de verkoop te verbreken voor het niet afgeroepen saldo. In dat geval zal de in gebreke

zijnde koper gehouden zijn tot een schadevergoeding hoofdens winstverlies, gelijk aan 30 %

van de waarde van het niet afgeroepen saldo. Deze schadevergoeding zal door de koper te

betalen zijn binnen de tien dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven.

Art. 9. DEVIATING CONDITIONS OF THE BUYER

Onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn altijd van toepassing zelfs indien de

voorwaarden van de koper welke op zijn bestelbon zouden voorkomen, andersluidend zijn.

Door het enkel feit van de bestelling erkent de koper kennis genomen te hebben van onderhavige

voorwaarden en verbindt hij zich tot de aanvaarding ervan.

Art. 10. EXPLICIT PROVISO OF TERMINATION

Indien de koper dit contract of een ander contract met de verkoper geheel of gedeeltelijk

niet uitvoert kan de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling de uitvoering van

zijn eigen verplichtingen opschorten. Bovendien kan de verkoper, onverminderd zijn recht

op schadevergoeding, indien de koper zijn verplichtingen niet tijdig nakomt dan wel geheel

of gedeeltelijk niet nakomt, ten allen tijde met kennisgeving bij ter post aangetekende brief

met bericht van ontvangst en zonder ingebrekestelling, dit kontrakt van rechtswege geheel

of gedeeltelijk als onbestaande beschouwen. In dit geval moet de koper onverwijld en uiterlijk

48 uren na ontvangst van de kennisgeving de identificeerbare goederen ter beschikking

stellen van de verkoper.

Art. 11. GESCHILLEN - BEVOEGDHEID

Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van Gent of de rechtbanken van de woonplaats

van de koper, naar keuze van de verkoper alleen bevoegd.