Deliveries & Shipments

DELIVERIES

Alle leveringen gebeuren af fabriek B-9050 Gentbrugge. All deliveries are EX-works gentbrugge Belgium.

Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering opgegeven en zonder verbintenis van

onzentwege, behoudens bijzondere beschikking op het verkoopskontrakt. In geen enkel

geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor vertraging voortspruitend uit toeval of

overmacht, zoals, bij wijze van voorbeeld en niet beperkend opgesomd : algemene of

gedeeltelijke staking of lock-out, ook bij leveranciers, onlusten van elke aard, ongevallen,

machinebreuk, gebrek aan transportmiddelen of materiaal, brand, epidemies enz.

SHIPMENTS

Alle goederen reizen op risico van de koper, zelfs indien het vervoer door onze zorgen

geschiedt en zelfs indien wij eventuele vracht- en bijkomende kosten ten onze laste zouden

nemen.

COMPLAINTS

Bezwaren of klachten worden niet aanvaard indien zij niet binnen de acht dagen na de verkoop

of de levering en bij aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden. Geen goederen,

voorwerp der klacht, zullen zonder onze geschreven toelating mogen teruggestuurd

worden. Geen enkele klacht zal aanvaard worden nadat de goederen door de koper of door

derden werden bewerkt, behandeld of hersteld. De goederen waarvoor een klacht hangende

is, moeten onaangeroerd ter bestemming ter bezichtiging blijven. De koper heeft bewaarplicht.

Indien de koper over de goederen of een gedeelte ervan beschikt, geldt de volledige

levering als aangenomen.