Levering & Terugname

LEVERINGEN

Alle leveringen gebeuren af fabriek B-9050 Gentbrugge.

Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering opgegeven en zonder verbintenis van onzentwege, behoudens bijzondere beschikking op het verkoopskontrakt. In geen enkel geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor vertraging voortspruitend uit toeval of overmacht, zoals, bij wijze van voorbeeld en niet beperkend opgesomd : algemene of gedeeltelijke staking of lock-out, ook bij leveranciers, onlusten van elke aard, ongevallen, machinebreuk, gebrek aan transportmiddelen of materiaal, brand, epidemies enz.

Leveringen buiten de Benelux en Frankrijk worden steeds niet Franco geleverd. De transporkosten worden doorgerekend aan de geldende tarieven.

VERZENDINGEN

Alle goederen reizen op risico van de koper, zelfs indien het vervoer door onze zorgen geschiedt en zelfs indien wij eventuele vracht- en bijkomende kosten ten onze laste zouden nemen.

KLACHTEN

Bezwaren of klachten worden niet aanvaard indien zij niet binnen de acht dagen na de verkoop of de levering en bij aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden. Geen goederen, voorwerp der klacht, zullen zonder onze geschreven toelating mogen teruggestuurd worden. Geen enkele klacht zal aanvaard worden nadat de goederen door de koper of door derden werden bewerkt, behandeld of hersteld. De goederen waarvoor een klacht hangende is, moeten onaangeroerd ter bestemming ter bezichtiging blijven. De koper heeft bewaarplicht. Indien de koper over de goederen of een gedeelte ervan beschikt, geldt de volledige levering als aangenomen.